Yokohama 2011 - Japan Photos
The Nippon Maru sail training ship

The Nippon Maru sail training ship