Nikko 2007 - Japan Photos
The Yomeimon Gate of Tosho-gu Shrine

The Yomeimon Gate of Tosho-gu Shrine