Nikko 2007 - Japan Photos
"Agyo" one of the Nio protectors (always open-mouthed)

"Agyo" one of the Nio protectors (always open-mouthed)