Japan 1992 - Japan Photos
Ginkaku-ji, Kyoto

Ginkaku-ji, Kyoto