Japan 1992 - Japan Photos
Nara Daibutsu

Nara Daibutsu