Japan 1992 - Japan Photos
Kaminarimon (Thunder gate), Asakusa, Tokyo

Kaminarimon (Thunder gate), Asakusa, Tokyo