Japan 1992 - Japan Photos
Asahi Super Dry Hall, Tokyo

Asahi Super Dry Hall, Tokyo