Japan 1992 - Japan Photos
Daibutsu, Nara

Daibutsu, Nara